Γερμανική τελειότητα

6 Αυγούστου, 2007

Είναι πασίγνωστο πλέον ότι ο πρώην καγκελλάριος Σρέντερ δεν είχε και την καλύτερη ιδέα για τον Τζώρτζ (W) Μπους. Οι αγγλικοί Times Online σε ένα άρθρο από τον Οκτώβριο 2006 μας δίνουν ένα μεταφρασμένο απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του που δείχνει με περιεκτικό τρόπο τους κινδύνους της «θεόπνευστης» αδιαλλαξίας:

“Again and again in our private talks it became clear how God-fearing this President was and how ruled he was by what he saw as a Higher Power,” says Herr Schröder in the memoirs, Decisions: My Life In Politics.

“The problem begins when political decisions seem to result from a conversation with God. If you legitimise political decisions in this way, then you cannot respond to criticism or suggestions by changing policies or introducing nuances.”

add to del.icio.usDigg itStumble It!Add to Blinkslistadd to furladd to ma.gnoliaadd to simpyseed the vineTailRank

Advertisement